Algemene Voorwaarden Trainingen

Artikel 1 – Aanmelding

1. Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Lash & Beauty Bar worden georganiseerd.

2. Na ontvangst van de online inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met Lash & Beauty Bar.

3. De overeenkomst heeft betrekking op de training die via persoonlijke contact is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.

4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 – Bewijs van inschrijving

Na de online inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.

Artikel 3 – Betaling lesgeld

1. Het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan in 1 keer.Bankrekeningnummer: NL46 KNAB 0259 9726 57 t.n.v. Lash & Beauty Bar

2. Het verschuldigde lesgeld dient binnen 3 dagen te worden voldaan.

3. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

4. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan Lash & Beauty Bar de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.

5. Bij blijvende niet – of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

Artikel 4 – Annulering van de aanmelding

1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze eenmalig uitstellen naar een volgende datum. Dit dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Lash & Beauty Bar, Kapitein Grantstraat 27, 5015BA te Tilburg.

2. Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een training die al eens uitgesteld is, heeft Lash & Beauty Bar het recht om de training te annuleren, zonder restitutie van het lesgeld.

3. Bij annulering van de training door de deelnemer vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
Met lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de
training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.

4. Lash & Beauty Bar behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk 7 dagen voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

Artikel 5 – Tussentijds beëindigen van de training

1. Tussentijdse beëindiging van de training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.

2. Tussentijds beëindigen van de training leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 – Verzuim

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

Artikel 7 – Modellen

1. De cursist dient zelf zorg te dragen voor het vinden van een model.

2. Indien de cursist geen model kan vinden. Dient de cursist dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training aan te geven, zodat Lash & Beauty Bar een model kan regelen. Hiervoor brengt Lash & Beauty Bar €50,00 in rekening.

3. De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een model. Indien er geen model aanwezig is tijdens de training wordt het praktische gedeelte van de training geannuleerd. Voor een meerprijs van €95,00 excl. btw kan de cursist het praktische gedeelte waarbij een model vereist is inhalen op een ander moment.

Artikel 7 – Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht

1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

2. Op het door Lash & Beauty Bar ontwikkelde cursusmateriaal rust het auteursrecht.

3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lash & Beauty Bar.

Artikel 8 – Schade

1. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden. Model zijn is op eigen risico.

2. Ook is de deelnemer ten alle tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

Artikel 9 – Diploma’s en Certificaten

1. Na het afronden van de training ontvangt de cursist een certificaat. Indien de cursist de training niet met volledige inzet heeft gevolgd mag Lash & Beauty Bar het uitschrijven van een certificaat weigeren.

2. Aan diploma’s en certificaten van Lash & Beauty Bar kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

De deelnemer voorziet Lash & Beauty Bar bij inschrijving van alle gegevens, waarvan Lash & Beauty Bar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid. Lash & Beauty Bar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Geheimhouding

1. Lash & Beauty Bar en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de training. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Lash & Beauty Bar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12 – Overige bepalingen

1. Lash & Beauty Bar is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan
eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar Lash & Beauty Bar de training verzorgt.

2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing. Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg.