Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden LASH & BEAUTY BAR

Definities

 1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 2. LASH & BEAUTY BAR de eenmanszaak LASH & BEAUTY BAR, statutair gevestigd te Esterelstraat 13, 5022MD Tilburg en ingeschreven bij de KvK onder het nummer 70570582
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen LASH & BEAUTY BAR en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 • Afnemer: de wederpartij LASH & BEAUTY BAR;
 1. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 2. Diensten: door LASH & BEAUTY BAR aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het zetten van nagels en wimperextensions en het geven van cursussen en trainingen;
 3. Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
 • Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • Consument: een persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep-bedrijf.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LASH & BEAUTY BAR en Afnemer, waaronder begrepen alle offertes, aanbiedingen, diensten en overeenkomsten.
 • Door aanvaarding van een door LASH & BEAUTY BAR gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door LASH & BEAUTY BAR van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van LASH & BEAUTY BAR. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

Artikel 2 – Overeenkomst

 • Een Overeenkomst komt eerst tot stand, (1) nadat de opdracht schriftelijk LASH & BEAUTY BAR is aanvaard, (2) LASH & BEAUTY BAR een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt.
 • Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan LASH & BEAUTY BAR slechts worden vertegenwoordigd door de eigenaar of de door hem aangewezen medewerkers.
 • LASH & BEAUTY BAR is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens LASH & BEAUTY BAR gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, op social media etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door Afnemer aanvaard, dan heeft LASH & BEAUTY BAR het recht om het aanbod te herroepen.
 • Het staat LASH & BEAUTY BAR volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
 • Door LASH & BEAUTY BAR geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is LASH & BEAUTY BAR gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

Artikel 4 – Levering en reclame

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af distributiecentrum van LASH & BEAUTY BAR. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer.
 • Indien en voor zover LASH & BEAUTY BAR zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door LASH & BEAUTY BAR bepaald. Afnemer is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen.
 • Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.
 • LASH & BEAUTY BAR heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. LASH & BEAUTY BAR is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.
 • Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan Afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij LASH & BEAUTY BAR daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt Afnemer’s recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan LASH & BEAUTY BAR’s onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. Afnemer zal LASH & BEAUTY BAR in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.
 • Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van Afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
 • Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LASH & BEAUTY BAR. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer.
 • LASH & BEAUTY BAR is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van LASH & BEAUTY BAR uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.
 • Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan LASH & BEAUTY BAR de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan Afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van LASH & BEAUTY BAR. LASH & BEAUTY BAR is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer geleden schade terzake gebrekkige producten.

Artikel 5 – Diensten

 • Indien LASH & BEAUTY BAR Diensten verleent aan Afnemer, dan LASH & BEAUTY BAR zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt LASH & BEAUTY BAR zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
 • Afnemer stemt ermee in dat LASH & BEAUTY BAR voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van LASH & BEAUTY BAR werken, is LASH & BEAUTY BAR niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van LASH & BEAUTY BAR.
 • Bij het voorkomen van een allergische reactie geeft Lash & Beauty Bar geen geld retour.
 • Verplaatsen van een afspraak dient minimaal 72 uur voorafgaand de behandeling doorgegeven te worden. De afspraak kan dan eenmalig worden verzet. Annulering en restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk.
 • Bij niet tijdige afmelding word 100% van de behandelkosten in rekening gebracht
 • Wanneer afnemer een aanbetaling heeft gedaan kan de afspraak maximaal 1x verplaatst worden, mits afnemer dit uiterlijk 72u van tevoren vermeld.
 • Wanneer de afspraak voor een 2e keer verplaatst moet worden dient afnemer opnieuw een aanbetaling te doen. De eerste aanbetaling vervalt dan en er vindt geen restitutie van de eerste aanbetaling plaats.
 • Wanneer afnemer te laat verschijnt op een afspraak, wordt de te laat gekomen tijd ingekort op de behandelingsduur.
 • Wanneer afnemer 15 minuten te laat op de afspraak verschijnt, wordt de afspraak geannuleerd en wordt 100% van de behandelkosten in rekening gebracht.

Artikel 6 – Leveringstermijnen

 • Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is LASH & BEAUTY BAR eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
 • Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal LASH & BEAUTY BAR in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door LASH & BEAUTY BAR te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

Artikel 7 – Prijzen, betaling en verrekening

 • Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer.
 • Betaling aan LASH & BEAUTY BAR dient direct op factuurdatum te geschieden op een door LASH & BEAUTY BAR aan te geven wijze indien Afnemer niet gelijk afrekent middels de aangeboden keuzes op de website. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. LASH & BEAUTY BAR is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te verrekenen.
 • Vindt betaling niet plaats 1 dag na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt Afnemer van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan LASH & BEAUTY BAR van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten.
 • Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van LASH & BEAUTY BAR op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op eerste verzoek van LASH & BEAUTY BAR terstond genoegzame en in de door LASH & BEAUTY BAR gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is LASH & BEAUTY BAR gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 • Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 500,-.
 • Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
 • Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door Afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 • LASH & BEAUTY BAR behoudt zich het eigendom voor van de Goederen totdat integraal alle verschuldigde prestaties en vorderingen door Afnemer aan haar voldaan zijn.
 • Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.

Artikel 9 – Garantie

 • LASH & BEAUTY BAR geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.
 • Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed verstrekt, dan garandeert LASH & BEAUTY BAR dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 6 maanden. De garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik, overeenkomstig de geldende voorschriften voor het betreffende Goed. In geval het Goed binnen deze garantietermijn gebrekkig blijkt te zijn, zal Afnemer het aan LASH & BEAUTY BAR draagt zorg voor reparatie dan wel vervanging van het gebrekkige Goed. Tot meer dan dat is LASH & BEAUTY BAR niet gehouden. In geen geval is LASH & BEAUTY BAR gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wegens de mogelijke gebrekkigheid van Goederen gedurende de garantietermijn.
 • Het uitvoeren van reparatie- en/of wijzigingswerkzaamheden aan een Goed zonder de schriftelijke toestemming van LASH & BEAUTY BAR doet iedere garantie vervallen. Hetzelfde geldt als Goederen niet volgens voorschrift worden behandeld en/of gereinigd.
 • Afnemer zal bij doorverkoop/ het gebruiken van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.
 • Op de Diensten van LASH & BEAUTY BAR wordt geen garantie verstrekt, behoudens het geval waarin nagels en/of wimpers binnen 5 werkdagen gebreken blijken te vertonen buiten de schuld van de consument om. LASH & BEAUTY BAR zal dit zo spoedig mogelijk kosteloos repareren.
 • Bij het voorkomen van een allergische reactie geeft Lash & Beauty Bar geen geld retour.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

 • In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van LASH & BEAUTY BAR beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.
 • In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat LASH & BEAUTY BAR Diensten verleend en/of LASH & BEAUTY BAR haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van LASH & BEAUTY BAR beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is LASH & BEAUTY BAR niet aansprakelijk.
 • LASH & BEAUTY BAR is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door haar ingeschakelde tussenpersonen.
 • In geen geval is LASH & BEAUTY BAR gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van LASH & BEAUTY BAR beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum van € 000,-.
 • LASH & BEAUTY BAR bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen LASH & BEAUTY BAR ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 • LASH & BEAUTY BAR is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht.
 • Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtssituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 • Alle documenten, verkoopfolders, cursusmaterialen, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc, die door LASH & BEAUTY BAR aan Afnemer worden verstrekt, en/of die door LASH & BEAUTY BAR op social media worden gepubliceerd, blijven eigendom van LASH & BEAUTY BAR. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
 • Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van LASH & BEAUTY BAR onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
 • In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om LASH & BEAUTY BAR alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor Afnemer zijn gemaakt.

Artikel 12 – Ontbinding

 • Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is LASH & BEAUTY BAR te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 13 – Klachten

 • Klachten dienen schriftelijk aan LASH & BEAUTY BAR kenbaar te worden gemaakt. LASH & BEAUTY BAR zal hier binnen 14 dagen op reageren en trachten om tot een minnelijke oplossing te komen.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

 • LASH & BEAUTY BAR verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke weten regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • LASH & BEAUTY BAR verwerkt persoonsgegevens alleen ten behoeve van een correcte uitvoering van haar werkzaamheden en verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn.
 • Een consument kan schriftelijk, zowel per post als per e-mail, een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens indienen. LASH & BEAUTY BAR zal hier binnen 4 weken op reageren.
 • De privacyverklaring van LASH & BEAUTY BAR is te vinden op de website en kan op verzoek worden toegezonden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen LASH & BEAUTY BAR en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De rechtbank te Tilburg is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen LASH & BEAUTY BAR en Afnemer.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
 • Indien LASH & BEAUTY BAR op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat LASH & BEAUTY BAR afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te vinden op de website LASH & BEAUTY BAR. Ze zullen op verzoek van de Afnemer kosteloos worden toegezonden.